Missie & Visie

Ons doel

Soesma is opgericht met als doel jeugdigen, volwassenen en gezinnen met een licht verstandelijke beperking en/of complexe hulpvragen de juiste hulpverlening te bieden en als doel het creëren van meerwaarde in de Nederlandse samenleving Soesma gebruikt hiervoor vijf kernwaarden om zich te kunnen onderscheiden.

De kernwaarden van Soesma bestaan uit:

Samenleving:

Soesma is ervan overtuigd dat elk mens met een licht verstandelijk beperking een toegevoegde waarde is binnen onze samenleving. De cliënt van Soesma wordt in zijn of haar kracht gezet door sterke punten te benoemen en deze wordt door middel van individuele begeleiding versterkt. Met gevolg dat zij een betekenisvolle invulling kunnen geven binnen de samenleving. Om dit voor de cliënt te bewerkstelligen, biedt Soesma professionele begeleiding binnen de wet- en regelgeving. Tevens streeft Soesma dat de cliënt zichzelf accepteren, van zichzelf houdt, veilig voelt en durft fouten te maken met als doel  de cliënt te motiveren om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Tot slot is ook het uitgangspunt van Soesma om de netwerkpartners in de wijk (waar de cliënt woont) te betrekken om de participatie van de cliënt te vergroten.

Ontwikkelen/ontplooien

Uitgangspunt voor het gehele aanbod van Soesma is het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Samen met de cliënt wordt er gekeken naar de punten waar de cliënt tegen aan loopt in de samenleving. In overleg met de begeleider wordt er op maatwerk hulpverlening aangeboden. Gedurende de begeleiding wordt gekeken op welke levensgebieden de cliënt goed of minder goed functioneert. Op basis van de wensen en de constateringen uit de observatieperiode wordt er een ondersteuningsplan met concreet gestelde doelen opgesteld. Deze aanpak is een ondersteuning voor de ambulant hulpverlener om de cliënt op een professionele manier de begeleiden. Tevens is de cliënt door middel van een ondersteuningsplan op de hoogte van zijn of haar leerdoel proces. Dit plan wordt met cliënt en/of ouders/verzorgers besproken.

Educatie

Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden is in het mensenleven vaak een continu proces. Dit is ook hetzelfde geval voor iemand met een licht verstandelijk beperking. De activiteiten die Soesma biedt aan de cliënt met een licht verstandelijk beperking, is specifiek gericht of het vergroten van zelfredzaamheid en participatie binnen de samenleving.  Soesma probeert doormiddel van deskundigheid en mensenkennis zich te laten leiden aan de wensen en de mogelijkheden van de cliënt zelf. Hierbij staat centraal dat het aanbod primair gericht is op de vraag van de cliënt. Soesma tracht hierbij meegaand mogelijk te zijn door met een passend zorgplan of behandelplan te komen voor de cliënt.

Succeservaring

Soesma ziet succeservaring als de basis bij positief ontwikkelen van een cliënt. Soesma gelooft in een interventie dat positieve benadering bepalend kan zijn in de voortgang van de ontwikkeling van de cliënt. Soesma streeft naar het gezegde: behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Bij het maken van contact met de cliënt wordt als eerste gekeken wat de positieve krachten en interesses van de cliënt zijn. Waar wordt een cliënt blij van of haalt hij/zij passie uit het leven? Soesma gelooft erin om succeservaring van de cliënt te vergroten als de positieve punten worden benaderd in plaats van alleen de problematiek te bespreken/begeleiden.

Multicultureel:

Soesma is bewust dat culturele aspecten het resultaat van de begeleiding, behandeling en ondersteuning kan beïnvloeden. Soesma heeft de benodigde expertise en ervaring met diverse culturele achtergronden en leefomgevingen, inclusief de culturele aspecten. Doordat Soesma rekening houdt met de culturele achtergrond van de cliënt, resulteert dit in het bieden van effectieve  zorg en het realiseren van behandeldoelen. Door deze werkwijze zorgt Soesma voor een unieke aanpak. Methodisch resulteert dit in het wegnemen van de taalbarrière en minder culturele miscommunicatie, gezien de multiculturele werkwijze vanuit de organisatie Soesma

Aandacht

Soesma staat er voor dat dat alle cliënten gezien en gehoord mogen worden, ongeacht afkomst, cultuur, kleur, geslacht, succeservaring en problematiek waar ze momenteel tegen aanlopen in het leven. Door middel van individuele- en of groepsbegeleiding streeft Soesma naar de volledige aandacht van de cliënt. Hierbij staan de leefwereld en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de cliënt centraal. Het uitgangspunt van Soesma is dat dat de cliënt de regie in het leven kan oppakken en de volledige aandacht heeft zijn of haar toekomstdoelen zelfstandig te behalen en na te leven.