Algemene Voorwaarden

Inhoud

 

1.Algemeen

2.informatie

3.Totstandkoming van de overeenkomst

4.Zorgplanbespreking, zorgplan en toestemming

5.Privacy

6.kwaliteit van de zorg en veiligheid

7.Zorgverlening op afstand

8.Verplichtingen van de cliënt

9.Urenregistratie, tarieven en betaling

10.Beëindiging van de overeenkomst

11.Aansprakelijkheid

12.Klachten en geschillen

13.Overig

 

 1. Algemeen

 

Artikel 1: Definities

Soesma: Soesma biedt ambulante hulpverlening aan gezinnen, jeugdigen en volwassenen die licht verstandelijk beperkt zijn en/of complexe hulpvragen hebben en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 75768704. Onder Soesma wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan, zij die namens of in opdracht van Soesma de opdrachten uitvoeren. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Soesma worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van hen die namens of in opdracht van Soesma de opdracht uitvoeren

 

Cliënt: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zorg inhuurt bij Soesma.

Bij wilsonbekwaamheid treedt de vertegenwoordiger op namens de cliënt. Daar waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over de cliënt kan ook worden gelezen: de Vertegenwoordiger.

Persoonsgebonden budget (PGB): Het bedrag dat is toegekend aan de cliënt op grond van de wet- en regelgeving, waarmee de cliënt zelf de zorg kan inkopen waar hij ingevolge die wet- en regelgeving recht op heeft.

Zorg: alle vormen van Zorg en ondersteuning die door de cliënt met de zorgverlener worden afgesproken.

Zorgverlener: een bekwaam en bevoegd persoon die door Soesma wordt geplaatst bij de cliënt voor het verlenen van Zorg.

Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

Zorgovereenkomst: de tussen de cliënt en Soesma gesloten overeenkomst met betrekking tot inhuur van begeleiding, ondersteuning verrichten en betaling van zorg.

Zorgplan: het document waarin bij aanvang van de zorg- en dienstverlening alsmede na evaluatie en actualisatie de afspraken over het zorgarrangement en de uitkomsten van de zorgplanbespreking schriftelijk zijn vastgelegd.

Indicatiebesluit: Het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de Wet Langdurig Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugd Wet (JW).

Ondersteuningsplan: de overeenkomst tussen cliënt en Soesma betreft de begeleiding en diensten aan de hand van het indicatiebesluit van de zorgvrager.

Incident: ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het Zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de cliënt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de tussen de cliënt en Soesma gesloten overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van Soesma en de cliënt.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3: bekendmaking Algemene voorwaarden

 1. Soesma overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Op verzoek van de cliënt licht de Soesma de algemene voorwaarden mondeling toe.

Artikel 4: duidelijke informatie

A. door Soesma;

Steeds als Soesma de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt toegankelijke manier en gaat hij na of de cliënt de informatie heeft ontvangen en begrepen. Soesma stelt de cliënt desgewenst in de gelegenheid om de verstrekte informatie met een derde te bespreken, voordat wordt overgegaan tot het vastleggen van de afspraken. Als Soesma de informatie elektronisch verschaft gaat hij na of deze informatie toegankelijk is voor de cliënt. Indien het belang van de cliënt dit vereist dient Soesma de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt. Soesma zorgt ervoor dat de cliënt gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

 

B. door de cliënt;

Steeds als de cliënt Soesma informatie verschaft, doet hij dit op een voor Soesma toegankelijke manier. De cliënt en zorgt ervoor dat Soesma gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder over de looptijd van het indicatiebesluit PGB en eventuele tussentijdse wijzigingen van dit indicatiebesluit.

Artikel 5: bevoegdheden van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.

 1. informatie

Artikel 6: Keuze informatie

1.Soesma verstrekt duidelijke informatie over zijn werkwijze aan de cliënt zodat deze een weloverwogen keuze kan maken. Deze informatie geeft in ieder geval aan:

a. de bereikbaarheid van Soesma;
b. met welke partij de cliënt een overeenkomst aangaat;
c. welke vormen van zorg Soesma kan leveren en voor welke doelgroepen;
d.de tarieven;
e.de algemene voorwaarden van Soesma;
f.de wijze waarop Soesma aan de cliënt verantwoording aflegt over gewerkte uren en/of de wijze van factureren;
g.de aanwezigheid van de klachten- en geschillenregeling;

2. Soesma zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie duidelijk, toegankelijk en inzichtelijk is voor de cliënt op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.

Artikel 7: kennismakingsgesprek

 1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst vinden een of meer kennismakingsgesprekken plaats tussen Soesma en de cliënt, met het doel nader te bepalen wat de precieze inhoud van de overeenkomst zal worden. Indien noodzakelijk of gewenst gebeurt dit in het bijzijn van een derde.
  2.Tijdens deze gesprekken komen de volgende punten aan de orde:
  a. het doorgeven van een contactpersoon door de cliënt en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben. b. de bereikbaarheid van Soesma, ook in geval van een noodsituatie;
  c. de wensen van de cliënt en de mate waarin Soesma daar invulling aan kan geven; dit betreft:

  I. de door de cliënt gewenste frequentie en momenten;
  II. de manier waarop de zorg door Soesma geleverd wordt;
  III. de door de cliënt gewenste deskundigheid, vaardigheden, persoonskenmerken en beschikbaarheid van de zorgverlener;
  IV. de frequentie en manier waarop Soesma aan de cliënt verantwoording aflegt over gewerkte uren en deze factureert;
  V. welk deel van de Zorg wordt gefinancierd uit het PGB en welke deel niet;
  VI. bijzonderheden over de te leveren Zorg, waaronder vervanging bij ziekte, overleg over de zorg, en het nakomen van afspraken;

  d.als Soesma een rechtspersoon is: de wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is gegeven inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan;
  e.de klachtenregeling;
  f. deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan op de te sluiten overeenkomst;
  g. indien van toepassing de instructies voor eventuele zorgverlening op afstand;
  h. het privacy beleid;
  i.de vraag of de cliënt ook zorg ontvangt van andere zorgaanbieders;
  j.de mogelijkheden van beëindiging van de Overeenkomst.

  3.Tijdens het kennismakingsgesprek gaat Soesma na of de cliënt de informatie heeft begrepen.

  4.Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de cliënt aan Soesma zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 8: Overeenkomst

 1. Het recht op zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen de Soesma en de client en het bereiken van overeenstemming over de overeenkomst.
 2. Een zorg- en dienstverleningsovereenkomst, inclusief overeenkomst en zorgplan, wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door Soesma en client.
 3. In de overeenkomst leggen Soesma en client het overeengekomen zorgovereenkomst vast.
 4. Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.
 5. De cliënt en Soesma houden ieder een exemplaar van de getekende overeenkomst en eventuele getekende bijlagen.
 6. De overeenkomst bevat in ieder geval:
  a. een beschrijving van de zorg, gefinancierd uit een PGB;
  b. een beschrijving van de overeengekomen aanvullende zorg die niet uit het PGB wordt gefinancierd en dus voor rekening van de cliënt komt, voorzien van een specificatie van de kosten;
  c. afspraken over de vergoeding (maandbedrag of uurtarief en evt. reiskostenvergoeding);
  d. afspraken over de betalingstermijn;
  e. afspraken over frequentie en momenten van de zorg;
  f. de looptijd van de overeenkomst;
  g. een beschrijving van de werkafspraken die zijn gemaakt;
  h. toestemming van de cliënt voor het verlenen, faciliteren en ondersteunen van zorg op afstand door Soesma indien van toepassing;
  i een bepaling dat de cliënt verantwoordelijk is voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden als bedoeld in artikel 16 onder B;
  j. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de cliënt voor verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en controles in overeenstemming met de geldende regels;
  k. een bepaling dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 7. Indien om redenen de overeenkomst niet door cliënt wordt ondertekend, maar de cliënt de zorg van Soesma wel accepteert én de zorg daadwerkelijk door Soesma wordt verleend, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen en zijn de algemene voorwaarden van Soesma onverkort van toepassing.

Artikel 9: Naleving van de afspraken over te leveren zorg

De zorgverlener voert de zorg uit volgens de afspraken.
1. Als de zorgverlener de afgesproken zorg niet conform de afspraken kan verlenen, stelt Soesma de cliënt daarvan meteen in kennis.
2. Als de cliënt afgesproken zorg niet conform de afspraken kan ontvangen, stelt de cliënt Soesma daarvan meteen in kennis.
3 .De cliënt en Soesma maken onderling afspraken over de manier waarop en hoe vaak er geëvalueerd wordt en leggen dit schriftelijk vast.
4. Indien tussentijds afwijking van de afspraken noodzakelijk is, is toestemming van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde afwijking van de afspraken kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.
5. Overeengekomen afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd.
Soesma informeert de door hem ingezette individuele zorgverlener(s) de gemaakte afspraken.

4.Zorgplanbespreking, zorgplan en toestemming

Artikel 10: Totstandkoming van het zorg- ondersteuningsplan

 1. De afspraken over de uitwerking van de overeenkomst en de zorgplanbespreking worden neergelegd in een zorgplan. Het zorgplan wordt vóór, dan wel uiterlijk binnen zes weken na aanvang van de zorg- en dienstverlening gemaakt.
 2. Voorafgaand aan de zorgplanbespreking kan de cliënt zijn vertegenwoordiger (wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger) aan Soesma een persoonlijk plan overhandigen. Soesma stelt de cliënt of diens vertegenwoordiger daarvan tijdig op de hoogte. Indien de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger een persoonlijk plan heeft overhandigd, dan betrekt Soesma dit persoonlijk plan bij het opstellen van het zorgplan.
 3. Indien cliënt niet aan een zorgplanbespreking wenst deel te nemen, wordt het zorgplan zo opgesteld dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de veronderstelde wensen en de bekende mogelijkheden en beperkingen van cliënt.
 4. Het zorgplan komt, behoudens in de gevallen genoemd in het vorige lid, in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. Het zorgplan vormt, ook als dit overeenkomstig het vorige lid tot stand is gekomen, een geheel met de overeenkomst. De zorgvrager geeft met het ondertekenen van de overeenkomst toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het zorgplan zoals dat van tijd tot tijd geldt.
 5. Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het zorgplan, is - behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is - uitdrukkelijke toestemming van cliënt nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de cliënt zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
 6. Het zorgplan wordt periodiek, met als uitgangspunt twee keer per jaar, geëvalueerd. In het zorgplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg en uiterlijk binnen zes weken na afronding van de evaluatie.
 7. Indien Soesma het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorg- en dienstverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het zorgplan is aangegeven, overlegt Soesma hier voorafgaand over met de cliënt.
 8. De cliënt heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning bij het opstellen of aanpassen van het zorgplan. Ook kan de cliënt op verzoek mantelzorgers betrekken bij het opstellen, evalueren en aanpassen van het zorgplan.
 9. Een afschrift van het zorgplan wordt door Soesma terstond aan de cliënt of aan zijn wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger verstrekt.

Artikel 11: Nakoming tegenover de wilsbekwame zorgvrager

Tegenover de cliënt die jonger is dan 12 jaar, komt Soesma zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).

1. Als een wilsbekwame cliënt ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar,dan heeft de Soesma de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn ouder(s) of voogd(en) voor het uitvoeren van de overeenkomst. Soesma komt de verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien zowel na tegenover de cliënt
2. Als tegenover diens ouder(s) of voogd(en).
3. ls een wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder dan komt Soesma de verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien uitsluitend na tegenover de zorgvrager zelf.
4.Als een cliënt van 16 jaar of ouder naar het oordeel van Soesma feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt Soesma zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de cliënt.

Artikel 12: Nakoming tegenover de wilsonbekwame zorgvrager

1. Tegenover de cliënt die jonger is dan 12 jaar, komt Soesma zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).
2. Tegenover de wilsonbekwame cliënt die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt Soesma zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).
3.Tegenover de wilsonbekwame cliënt van 18 jaar of ouder komt Soesma al zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de curator, mentor of schriftelijk gemachtigde van de cliënt, tenzij cliënt naar het oordeel van Soesma feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt Soesma de wil van de cliënt voor wat betreft dat onderdeel.
4.Ontbreekt een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde als bedoeld in het vorige lid, dan komt de Soesma de verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:
a.de echtgenoot van de cliënt;
b.de geregistreerde partner van de cliënt;
c.de levensgezel van de cliënt;
d.een ouder van de cliënt;
e.een kind van de cliënt;
f.een broer of zuster van de cliënt.
5.Soesma kiest tegenover welke belangenbehartiger, dat hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

5.Privacy

Artikel 13:Dossiervorming, geheimhouding en privacy

1.Soesma richt een dossier in met betrekking tot de zorg- en dienstverlening voor cliënt. Soesma houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over de gezondheid van de cliënt en de gegevens die direct verband houden met de zorg- en dienstverlening.
2.Soesma hanteert een privacyreglement waarin de rechten van de cliënt en de plichten die zijn beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
3.Het zorgplan maakt deel uit van het dossier.
4.Het dossier is eigendom van de Soesma.
5.Soesma draagt zorg dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
6.Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
7.Aan de wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame cliënt kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
8.Soesma bewaart het dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is beëindigd.
9.Gegevens met betrekking tot de zorgvrager die niet tot het dossier behoren, bewaart Soesma zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt Soesma de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de cliënt heeft ontvangen, geeft hij deze aan de cliënt terug.
10Soesma vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier zonder onredelijke vertraging na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de cliënt, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
11.Soesma verstrekt de cliënt inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
12.Bij PGB verleent de Soesma medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken van het CIZ, CAK, SVB en het zorgkantoor waaronder de controles door het zorgkantoor, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante privacywetgeving.
13.Soesma handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 1. kwaliteit van de zorg en veiligheid

Artikel 14: kwaliteit van de zorg

 1. Soesma streeft ernaar om zoveel mogelijk een vaste zorgverlener bij de cliënt te plaatsen. In geval van ziekte, vakantie of ontslag, of in geval van een gespecialiseerde ondersteuningsvraag kan het zijn dat naast de vaste Zorgverlener ook andere Zorgverleners participeren in het zorgproces.
 2. De vast bij de cliënt geplaatste zorgverlener voert de zorg uit conform afspraak als vastgelegd in de overeenkomst. Daarbij bepalen de cliënt en de zorgverlener in hoge mate samen waaruit de Zorg op enig moment zal bestaan.
 3. De zorgverlener voert alle met de cliënt overeengekomen zorg zelf uit, voor zover de door de cliënt opgedragen werkzaamheden passen binnen de gestelde eisen aan de bevoegdheid en bekwaamheid van de zorgverlener en passen bij de aard en de geest van de overeenkomst. Opdrachten die niet aan deze eisen voldoen kunnen door de Zorgverlener worden geweigerd.
 4. Op verzoek van de cliënt legitimeert de zorgverlener zich bij aanvang van de zorgverlening met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
 5. Soesma zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie of in opdracht van de zorg verleent aan de cliënt:
  a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
  b. handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep.
 6. Soesma zorgt voor continuïteit van de zorg.
 7. De zorgverlener stelt in samenspraak met de cliënt een ondersteuningsplan op.
  a. Deze wordt van kracht na instemming van de cliënt. De zorgverlener en de cliënt ondertekenen de ondersteuningsplan. De ondertekende ondersteuningsplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de cliënt.
  b. De ondersteuningsplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.
  c. De ondersteuningsplan wordt in ieder geval vastgelegd:
  i. welke disciplines de verschillende onderdelen van de ondersteuningsplan uitvoeren en op welke momenten of met welke regelmaat;
  ii: wie binnen de organisatie van Soesma het vaste aanspreekpunt is voor de cliënt;
  iii: welke familieleden van de cliënt of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of over de zorgverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt;
  iv.de momenten van evaluatie van de ondersteuningsplan;
  8.Het is de zorgverlener toegestaan om de cliënt op diens verzoek met de privé-auto van de zorgverlener te vervoeren. De cliënt zal in dit geval de in de overeenkomst vastgelegde reiskosten voor vergoeden;
  9.Soesma levert geen zorg aan de cliënten die hieronder nader omschreven worden:
  i. Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen (denk aan bv. deur op slot, bedhekken, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen). Hierover wordt echter altijd vooraf in gesprek gegaan met huisarts, familie of andere zorgverlenende instanties;
  ii. Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;
  iii. Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen;
  iv. Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
  v. Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving;
  vi Cliënten die de hulp van Soesma niet accepteren.
  vii. Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen;
  viii. Cliënten met een zorgvraag met korter dan 1 uur per zorgmoment, zodat de zorg niet beperkt blijft tot taakgerichte zorg, maar de uitvoering van Totaalzorg mogelijk blijft;
  ix. Cliënten die niet in de mogelijkheid zijn hun zorgindicatie ( WMO, WLZ en JW) om te zetten in een PGB en geen restitutie zorg-polis hebben en niet hun zorg particulier kunnen of willen inkopen.

Artikel 15: Veiligheid

 1. Soesma maakt gebruik van een deugdelijk materiaal.
 2. Materialen die door Soesma aan de zorgverlener voor uitoefening van diens werkzaamheden ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de geldende wettelijke vereisten.

Artikel 16:Afstemming één cliënt en meer zorgverleners

A. Binnen de organisatie van Soesma

1.Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de organisatie van Soesma, zorgt Soesma dat al deze betrokken zorgverleners:
a.elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt;
b.de cliënt tijdig doorverwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde zorgverleners valt;
c. met elkaar periodiek overleggen over de cliënt.

2.Soesma zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is:
a. wie voor welke handelingen verantwoordelijk is;
b. wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger en familieleden.

3.Soesma wisselt alleen informatie uit met diegenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is en met de vertegenwoordiger. In alle gevallen kan dat alleen na (eenmalige) toestemming van de cliënt.

B. Binnen en buiten de organisatie van Soesma:
Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners waarvan tenminste een niet binnen de organisatie van Soesma of in opdracht van Soesma werkt, zorgt de cliënt ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening aan de cliënt tussen de betrokken zorgverleners zijn verdeeld.

Artikel 17:Incidenten

 1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert Soesma de betreffende cliënt over:
  a.de aard en de oorzaak van het incident;
  b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
 2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt Soesma de voor de aanpak daarvan mogelijke begeleidingsalternatieven met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen behandeling en het vervolg. Soesma wijst de cliënt hierbij uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een second opinion binnen of buiten de organisatie van Soesma.

Artikel 18: Zorg voor persoonlijke eigendommen

Soesma zorgt ervoor dat de zorgverlener die wordt ingezet bij de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.

Artikel 19: Geloofs- en levensovertuiging en welzijn van de cliënt

Soesma zorgt ervoor dat de zorgverleners, hun taken verrichten met respect voor de geloofs- en levensovertuiging van de cliënt en zich onthouden van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de cliënt, diens gezinsleden en bezoekers.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten

1. Met betrekking tot de door of namens Soesma uitgebrachte adviezen en/of publicaties terzake de zorg- en dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de zorgaanbieder. De mede met advisering omtrent de zorg- en dienstverlening verband houdende stukken die door de cliënt aan Soesma zijn overhandigd, blijven eigendom van de cliënt.
2. De cliënt verbindt zich de door of namens Soesma uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de zorgaanbieder, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook Soesma of een aan hem verbonden zorgverlener partij is.
3. Indien de cliënt binnen de instelling van de Soesma en/of met gebruikmaking van de middelen van de Soesma een (kunst)werk tot stand brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan de Soesma. Door middel van de ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst draagt de cliënt deze rechten bij voorbaat over aan Soesma. Indien en voor zover deze overdracht bij voorbaat niet leidt tot rechtsgeldige overdracht, zal de cliënt dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger of schriftelijke gemachtigde na het tot stand brengen van individuele intellectuele eigendomsrechten desgevraagd alle medewerking verlenen om alsnog de in dit artikel beoogde overdracht te realiseren.

7.Zorgverlening op afstand

Artikel 21: Zorgverlening op afstand

 1. Indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van Soesma verleent, faciliteert en ondersteunt Soesma, na toestemming van de cliënt, zorg op afstand.
 2. Soesma spreekt met de cliënt af hoe de voor de zorgverlening relevante informatie- uitwisseling zal plaatsvinden en de termijnen waarbinnen de betrokken partijen de informatie moeten verschaffen.
 3. Soesma informeert de cliënt vooraf over de randvoorwaarden voor verantwoorde zorgverlening op afstand en controleert of aan die randvoorwaarden wordt voldaan.
 4. Soesma zorgt dat de cliënt goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is.
 5. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort in geval van zorgverlening op afstand.

8.Verplichtingen van de cliënt

Artikel 22: verplichtingen van de cliënt

 1. De cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst of gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Soesma met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs;
 2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen;
 3. De cliënt geeft Soesma en de zorgverlener, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over het bestaan van een eventuele wilsverklaring;
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 5 onthoudt de cliënt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van Soesma. De cliënt spant zich tevens in dat gezinsleden en bezoekers zich onthouden van bovenstaand gedrag.
 5. De cliënt zorgt ervoor dat afspraken worden gemaakt met de zorgverleners over roken binnenshuis;
 6. De cliënt gedraagt zich ten opzichte van de zorgverlener zoals in een normale maatschappelijke omgang mag worden verwacht;
 7. Van fysiek geweld of van seksuele intimidatie ten opzichte van de zorgverlener zal altijd aangifte worden gedaan;
 8. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlener in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeids- en hygiëneomstandigheden;
 9. De cliënt moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Soesma gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in de overeenkomst of in het kader van veiligheid;
 10. De cliënt zorgt ervoor dat de zorgverlener de zorg op de afgesproken tijden en plaatsen kan leveren;
 11. De cliënt zorgt voor tijdige betaling van de facturen;
 12. Indien de cliënt (delen van de) zorg inkoopt op basis van een PGB, informeert de cliënt Soesma over de looptijd van het indicatiebesluit en over wijzigingen van het indicatiebesluit;
 13. Indien de cliënt een gepland zorgmoment wenst af te zeggen, dient dit minimaal 24 uur voorafgaand aan het zorgmoment te geschieden. Bij te late afmelding wordt het vervallen zorgmoment doorberekend aan de cliënt. Afzegging van geplande zorg dient te worden beschouwd als uitzondering en kan maximaal 2 maal per maand plaatsvinden, tenzij anders wordt overeengekomen.

9.Urenregistratie, tarieven en betaling

Artikel 23:Urenregistratie en betaling

 1. De cliënt is Soesma de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen inhuur van een zorgverlener. De Zorg wordt afgerekend op uur basis. De kleinste eenheid die voor verrekening wordt gehanteerd is een kwartier;
 2. De hoogte van de tarieven wordt vastgelegd in de overeenkomst;
 3. De tarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd met de CBS prijsindex over het afgelopen jaar (inflatiecorrectie);
 4. De factuurperiode bedraagt 1 kalendermaand;
 5. Facturering geschiedt op basis van de door de zorgverlener opgestelde urenverantwoording;
 6. Op basis van de urenopgave van de zorgverlener ontvangt de cliënt dan wel de verzekeraar of de gemeente een factuur. In deze factuur zijn naast de gemaakte uren de vergoeding voor eventuele andere incidenteel overeengekomen diensten opgenomen;
 7. Indien de cliënt het niet eens is met de inhoud van de factuur, kan tot maximaal 7 dagen na ontvangst van de digitale factuur worden gereclameerd;
 8. Indien na tweemaal schriftelijk manen van cliënt openstaande bedragen niet worden voldaan, kan Soesma een incassoprocedure opstarten. Soesmais in dat geval gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn van 14 dagen. De rente is gelijk aan de wettelijke rente;
 9. Bij facturen die niet via automatische incasso worden geïnd, bedraagt de wettelijke betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum.
 10. Voor de vergoeding van de reiskosten geldt de volgende regeling:
  a. Bij een zorgmoment van minimaal 2 uur aaneengesloten betaalt de cliënt geen reiskosten;
  b. Bij een zorgmoment korter dan 2 uur aaneengesloten zijn reiskosten verschuldigd op basis van het aantal kilometers dat de zorgverlener reist vanaf zijn woonadres via de kortste route conform ANBW-routeplanner naar het adres van de cliënt;
  c. Bij zorg op basis van een PGB, kan van deze regeling worden afgeweken.

10.Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 24: Beëindiging  overeenkomst

De zorg- en dienstverleningsovereenkomst eindigt door:

 1. het verstrijken van de looptijd;
 2. het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit;
 3. het overlijden van de cliënt;
 4. een door de zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de cliënt uit de instelling van de Soesma;
 5. opzegging;
 6. ontbinding;
 7. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de cliënt elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt.

Artikel 25: opzegging Soesma

Soesma kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:

a. Cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
b.Cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
c.Cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde, belangenbehartiger of anderen bij de cliënt betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Soesma, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
d. De omvang of zwaarte van de zorg- en dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en Soesma en de cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
e. Op het moment dat Soesma geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening en de cliënt deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
f. Cliënt als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van zorgaanbieder en de cliënt en Soesma geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
g. In geval Soesma surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Soesma zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor cliënt. In de gevallen genoemd artikel 25. kan opzegging door de Soesma tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in artikel 25 sub e en g genoemde gevallen.
 2. Indien de Soesma deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de cliënt de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 26: opzegging cliënt

1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, gerekend van de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. De cliënt heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met Soesma besproken;
2. De cliënt kan in afwijking van lid 1 van dit artikel de overeenkomst per direct opzeggen als voortzetting van de overeenkomst een zodanige invloed heeft op de gezondheid of het  welzijn van de cliënt dat voortzetting redelijkerwijs niet kan worden gevergd;
3.De cliënt is niet aansprakelijk voor financiële schade die Soesma lijdt door de tussentijdse opzegging;
4.De cliënt kan de overeenkomst opzeggen binnen één maand nadat een tariefaanpassing, anders dan de reguliere indexering, door de Soesma is bekend gemaakt waarbij rekening dient te worden gehouden met de opzegtermijn als vermeld in artikel 26, lid 1.

Artikel 27 informatie beëindiging

Soesma en de cliënt zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:

a. Soesma op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van de zorgaanbieder;
b. Soesma geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
c.om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorg- en dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.

11.Aansprakelijkheid

Artikel 28: Aansprakelijkheid

 1. De cliënt is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan de zorgverlener, noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting.
 2. De cliënt vrijwaart Soesma voor alle aanspraken en vorderingen van derden in verband met enig handelen of nalaten van de zorgverlener.
 3. De zorgverlener mag zorg weigeren indien deze niet in overeenstemming is met diens bekwaamheid en bevoegdheid, professionele standaarden of met de kaders van de ondersteuningsplan.
 4. Soesma en de zorgverlener zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de door de zorgverlener verrichtte zorg.
 5. Aansprakelijkheid van Soesma voor directe schade is beperkt tot maximaal €10.000,- per gebeurtenis. Het recht op het vorderen van een schadevergoeding voor directe schade vervalt zes (6) maanden na de datum waarop de gebeurtenis die aansprak gaf op schadevergoeding, zich heeft voorgedaan.
 6. De cliënt dient zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden en vrijwaart Soesma voor aanspraken in verband met door de zorgverlener geleden schade.

12.Klachten en geschillen

Artikel 29:Klachtenregeling

Soesma beschikt over een aan cliënt bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 30:Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing;
 2. Geschillen tussen de cliënt enerzijds en Soesma anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de cliënt als door Soesma schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de hiertoe op enig moment gecontracteerde geschillencommissie. Soesma is verplicht om de gegevens van de geschillencommissie op eerste verzoek aan de cliënt ter beschikking te stellen;
 3. Alleen voor geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van €5.000,- niet te boven gaat;
 4. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de cliënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 29 bij Soesma heeft ingediend;
 5. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan zoals aangegeven in artikel 28 lid 4 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt;
 6. Wanneer de cliënt een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Soesma aan deze keuze gebonden. Als Soesma zelf een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Soesma dient daarbij aan te kondigen dat als de cliënt daarmee niet akkoord gaat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken;
 7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement dat kan worden opgevraagd bij de geschillencommissie;
 8. De geschillencommissie beslist in de vorm van een bindend advies;
 9. Voor het aanhangig maken van een geschil door de cliënt is deze een vergoeding verschuldigd;
 10. De kosten voor afhandeling van het geschil worden betaald door Soesma;
 11. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde geschillencommissie of aan de rechter.

13.Overig

Artikel 31:Overname personeel

Het is cliënt niet toegestaan om binnen één jaar na beëindiging van de opdracht van cliënt aan Soesma een zorgverlener van Soesma over te nemen in loondienst dan wel anderszins in te huren. Bij overtreding van dit artikel is cliënt een direct opeisbare boete van €15.000,- verschuldigd aan Soesma.

Artikel 32:Wijziging

Deze Algemene Voorwaarden kan door Soesma worden gewijzigd. In geval van wijziging zal Soesma de cliënt hierover in kennis stellen. cliënt is bij wijziging van de algemene voorwaarden gerechtigd de overeenkomst op te zeggen waarbij rekening dient te worden gehouden met de opzegtermijn als vermeld in artikel 25, lid 1.